Krematorium zvířat Ostrava

„vzpomínky zůstanou“

 • ZASTAVME TROLLA!
 • V posledních měsících jsme zaznamenali zvýšený zájem tisku a médií zaměřený na problematiku prosazení záměru výstavby krematoria zvířat v Ostravě. Né vždy jsou takto zveřejňované informace založeny na ověřených skutečnostech.
 • Z TOHOTO DŮVODU JSME SI DOVOLILI PŘIPRAVIT WEBOVOU STRÁNKU ZAMĚŘENOU NA NEPRAVDY, POLOPRAVDY A LŽI.

navštívit stránku

Krematorium zvířat Ostrava

postup objednání

   
úhyn zvířátka
Jestliže úhyn nastal v provozní době Krematoria zvířat Ostrava, tedy v době mezi xx:xx až xx:xx hodinou, spojte se s námi neprodleně telefonicky.

Na tomto xxx xxx xxx telefonním čísle si s Vámi naši pracovníci domluví podmínky a čas převzetí zvířátka.

V případě, že úmrtí nastalo mimo uvedené hodiny, uložte zvířátko ve vhodném obalu do chladného prostředí a spojte se s námi následující den od xx:xx hodin na tomto telefoním čísle xxx xxx xxx.

   
           
           
doprava vlastní
V případě vlastního převozu uhynulého zvířátka si nejprve telefonicky sjednejte datum a čas převzetí.

Je nutné mít u sebe taktéž očkovací průkaz, případně potvrzení veterinárního lékaře. Neváhejte se při nejasnostech telefonicky dotázat našich pracovníků.
   
doprava KZO
V případě převozu uhynulého zvířátka službou Krematoria zvířat Ostrava si nejprve telefonicky sjednejte datum a čas převzetí zvířátka z domova či od veterináře.

Je nutné mít u sebe připraven taktéž očkovací průkaz, případně potvrzení veterinárního lékaře. Neváhejte se při nejasnostech telefonicky dotázat našich pracovníků.

           
převzetí a uložení
V případě vlastní dopravy a převzetí zvířátka přímo v provozovně krematoria požadujeme zároveň splnění legislativních povinností.

Zejména pak předložení očkovacího průkazu případně potvrzení veterinárního lékaře  a také vyplnění krátkého prohlášení .

Poté zvířátko uložíme do hygienického vaku, zvážíme a vložíme do chladícího boxu. Následuje dohodnutí termínu kremace, účasti u kremace, případné rozloučení se zvířátkem v rozlučkové místnosti. Vlastní výběr z nabízených služeb i předmětů.

   
převzetí a uložení
V případě vyzvednutí a převzetí zvířátka přímo v místě úhynu či u veterináře požadujeme zároveň splnění legislativních povinností.

Zejména pak předložení očkovacího průkazu případně potvrzení veterinárního lékaře  a také vyplnění krátkého prohlášení .

Po příjezdu do provozovny krematoria zvířat, zvířátko uložíme do hygienického vaku, zvážíme a vložíme do chladícího boxu. Následuje dohodnutí termínu kremace, účasti u kremace, případné rozloučení se zvířátkem v rozlučkové místnosti. Vlastní výběr z nabízených služeb i předmětů.

           
           
   
kremace zvířátka
Zpopelnění zvířátka probíhá přímo v prostorách Krematoria zvířat Ostrava.

Kremaci provádíme vždy individuální, to znamená, že každé zvířátko je zpopelněno samostatně.

Kremace probíhá dle dohody s Vaší účasti, v předem dohodnutou dobu, případně bez Vaší účasti. Vždy se však jedná o kremaci individuální.

   
           
   
předání urny
Po vychladnutí popela, je tento zpracován, rozmělněn a vložen do urny.

Urna s popelem je připravena k vyzvednutí v provozní době Krematoria zvířat Ostrava. Po dohodě lze urnu doručit prostřednictvím pošty či dopravou Krematoria Zvířat Ostrava.

   
           
FORMULÁŘE A DOTAZY

Majitel zvířátka musí vyplnit krátký formulář ve kterém prohlašuje, že jeho domácí mazlíček byl řádně očkován a že v období minimálně sedmi dnů před smrtí nikoho nezranil. Dále Je vhodné mít připravený očkovací průkaz, případně ohledací list od veterinárního lékaře.

Potřebné formuláře ke stažení naleznete o kolonku výše, případně přímo zde:

PDF  Ohledací zpráva veterináře
DOC Ohledací zpráva veterináře

PDF  Čestné prohlášení majitele
DOC Čestné prohlášení majitele

Způsob nakládání s těly uhynulých zvířat v zájmovém chovu upravuje Zákon č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( vetrinární zákon) a dále pak Vyhláška č. 82/2014 Sb., Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu.

Výše uvedené předpisy stanovují velmi přísná pravidla, která z pohledu zákona umožňují pouze omezené možnosti jak v případě úhynu domácího mazlíčka postupovat.


Krematorium zvířat

Krematorium (z latinského cremare = spálit) je veřejné zařízení, v němž se v žárovištích provádí kremace neboli pohřeb žehem. V tomto případě se jedná o specializovaná zařízení pro individuální kremaci zvířat v zájmovém chovu.


Hřbitov zvířat

Jinak také (hřbitov domácích mazlíčků) je specializované pietní místo určené k pohřbívání uhynulých domácích mazlíčků, případně rozsypu popela po kremaci.


Kafilérie

Je asanační podnik, ve kterém se neškodně odstraňují odpady živočišného původu (dnes označované jako vedlejší živočišné produkty, VŽP), jako například zkažené maso, uhynulá zvířata a především pro lidskou výživu nevyužívané části zvířat porážených na jatkách.


Vlastní pozemek

Veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu vymezuje Vyhláška č. 82/2014 Sb.. A to zejména:

  (1) Na místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu lze uložit pouze kadáver zvířete v zájmovém chovu, a to na tlecí dobu minimálně 10 let.
  (2) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu nesmí kontaminovat vodní zdroj a musí být vzdáleno od
  a) vodního zdroje nejméně 200 m,
  b) nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, nejméně 100 m a
  c) hranice sousedního pozemku nejméně 50 m.
  (3) Velikost výkopu musí odpovídat velikosti těla ukládaného kadáveru zvířete v zájmovém chovu. Do výkopu lze uložit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud se na dně výkopu neobjeví podzemní voda. Je-li kadáver zvířete v zájmovém chovu ukládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver zvířete v zájmovém chovu musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně terénu, v případě kadáveru zvířete v zájmovém chovu o hmotnosti vyšší než 100 kg ve výši nejméně 100 cm do úrovně terénu.
  (4) Každé jednotlivé místo uloženého kadáveru zvířete v zájmovém chovu musí být nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení.
  (5) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu musí být zajištěno proti vniknutí zvířat.

Kafilérie

Je asanační podnik, ve kterém se neškodně odstraňují odpady živočišného původu (dnes označované jako vedlejší živočišné produkty, VŽP), jako například zkažené maso, uhynulá zvířata a především pro lidskou výživu nevyužívané části zvířat porážených na jatkách. Svozy kadáverů jsou většinou zajišťovány velkoobjemovými vozy uzpůsobenými k tomuto účelu a dále pak zpracovávány. Základní metodou je přesně definovaná tepelně tlaková sterilizace, která předchází dalšímu technologickému postupu. Při ní jsou VŽP nejdříve nadrceny na částice do velikosti 50 mm a pak zpracovány při tlaku minimálně 3 bary, teplotě min 133 °C po dobu minimálně 20 minut. Takto sterilizovaný materiál je zbaven vody sušením (v destruktorech, sušárnách různého typu či s využitím odparek) a tím vznikne takzvaná masokostní kaše. Ta je buď lisováním nebo extrakčními postupy rozdělena na tuk a živočišnou moučku. Tuk se dále čistí od vody a nečistot na dekantérech. Živočišná moučka se prosévá, mele a chladí. Dle kategorizace původu nacházejí takto vzniklé produkty své další využití. V České republice převážně ve spalovnách, cementárnách či k technickým účelům.


Krematorium zvířat

Krematorium (z latinského cremare = spálit) je veřejné zařízení, v němž se v žárovištích provádí kremace neboli pohřeb žehem. V tomto případě se jedná o specializovaná zařízení pro individuální kremaci zvířat v zájmovém chovu. Hlavním požadavkem na samotné spalovací zařízení je spalování zplodin hoření při dodržení minimální teploty 850 ̊C po dobu 2 sekund. Teplotu je možné monitorovat v libovolném časovém intervalu pomocí zabudované teplotní sondy s možností záznamu na záznamové zařízení. Zdržný čas proudění zplodin hoření ve druhé komoře v požadovaném trvání minimálně 2 sekund je doložen výpočtem na základě technických parametrů použitých hořáků a objemu druhé spalovací komory. Na základě tohoto výpočtu získají spalovací pece typové schválení.

Kafilérie mají jistě svůj nezpochybnitelný význam v oblasti hospodářského chovu zvířat, v živočišné výrobě a při nutnosti nakládání s VŽP vzniklých v obchodních řetězcích. V oblasti zájmového chovu zvířat , a to nejen z důvodu etického, počínaje samotnou manipulací s uhynulým zvířetem a konče jeho zpracováním v kafilérii, však jistě ne.

Jsme zastánci myšlenky, že naši zpravidla dlouholetí parťáci a souputníci si zaslouží ke konci své cesty stejně důstojné zacházení jako za svého plného života. Představa "zpracování" našich kamarádů v kafilérii současně s uhynulým hospodářským zvířectvem, mršinami a kostmi z obchodních řetězců je pro nás zcela nepřijatelná a nepřípustná.

naši partneři