Krematorium zvířat Ostrava

„vzpomínky zůstanou“

Krematorium zvířat Ostrava

právní doložka

Všeobecné podmínky užití webových stránek projektu Krematorium zvířat Ostrava (právní doložka)

 • Pojmy
 • Všeobecné podmínky: zkratka pro Všeobecné podmínky užití, tzn. tento text.
  Stránky: označení pro internetové stránky přístupné na adrese http://www.kremacezviratostrava.cz; http://kremacezviratostrava.cz.
  Uživatel: označení osob, které tyto Stránky používají.
  Prvek: označuje prvky, zejména informace, které projekt Krematorium zvířat Ostrava prostřednictvím Stránek poskytuje Uživatelům.

 • Obsah Všeobecných podmínek
 • Tento text obsahuje Všeobecné podmínky užití Stránek. Cílem dokumentu je definovat, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou Uživatelé prohlížet Stránky, a upřesnit, že Uživatel při prohlížení Stránek musí respektovat tyto Všeobecné podmínky. Tyto Všeobecné podmínky vymezují práva a povinnosti Uživatelů těchto Stránek, vyplývající z ochrany autorských práv a dalších práv souvisejících s ochranou práv duševního vlastnictví.

 • Závaznost Všeobecných podmínek
 • Tyto Stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat Uživatele o produktech a službách, jež nabízí projekt Krematorium zvířat Ostrava. Projekt Krematorium zvířat Ostrava může kdykoliv bez předchozího upozornění měnit jakékoli údaje, ceny a technické specifikace uvedené na Stránkách bez nebo včetně aktualizace Stránek. Jsou-li u jednotlivých produktů, služeb nebo jejich částí uvedeny ceny, tyto ceny nejsou nabídkou. Tyto Všeobecné podmínky vylučují použití § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Obsah Stránek je pouhým obchodním sdělením bez jakékoli právní závaznosti, není tedy nabídkou. Projekt Krematorium zvířat Ostrava si vyhrazuje právo měnit své produkty, služby a informace o nich bez předchozího sdělení. Obsah Stránek, bez jakýchkoliv vyjímek není smluvním dokumentem.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Stránky si může Uživatel prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního charakteru. Uživatel uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které Uživatel v souvislosti s používáním Stránek poskytne, byly využity pouze za účelem udržování obchodního vztahu s Uživatelem. Odesláním řádně vyplněného formuláře pro objednávku dokumentace, obchodní nabídky či dalších služeb, dává Uživatel projektu Krematorium zvířat Ostrava, jakožto správci, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním ve formuláři poskytnutých údajů ve smyslu ZOOÚ. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu nezbytně nutnou k účelu udržování obchodního vztahu. Uživatel je seznámen s právem přístupu k jeho osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 ZOOÚ, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace doručené projektu Krematorium zvířat Ostrava. Projekt Krematorium zvířat Ostrava se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se Uživatele bez jeho předchozího souhlasu. Projekt Krematorium zvířat Ostrava se zavazuje uchovávat osobní údaje pouze po dobu potřebnou k realizaci účelu, za jakým byly získány nebo zpracovány. Projekt Krematorium zvířat Ostrava může mít povinnost poskytnout veškeré informace týkající se Uživatele v souladu se zákonem nebo platnými legislativními nařízeními nebo na základě žádosti soudu či orgánu veřejné správy.

 • Přístup k Prvkům a souhlas s jejich užíváním
 • Prvky na Stránkách jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě. Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. především náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení. Uživatel prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení Internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Prvkům zavádí projekt Krematorium zvířat Ostrava všechna dostupná a přiměřená opatření, nicméně neplynou pro ni z toho žádné závazky. Poskytnutím souhlasu se rozumí již samotná návštěva, tj. zobrazení Stránek či jejich součástí Uživatelem, nebo jakékoliv další užití Stránek a jejich součástí. Každá návštěva Stránek předpokládá souhlas s Všeobecnými podmínkami v platném znění.

 • Zamezení přístupu
 • Pokud Uživatel vysloví nesouhlas s Všeobecnými podmínkami, může mu být přístup na Stránky zablokován. Za následky zablokování Stránek, újmy nebo poškození zájmů Uživatele nenese v tomto projekt Krematorium zvířat Ostrava žádnou právní odpovědnost. Na používání Stránek se nevztahuje žádný nárok. Projekt Krematorium zvířat Ostrava Uživateli neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Stránek a Prvků, ani na jejich dostupnost. Projekt Krematorium zvířat Ostrava nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a/nebo jejich Prvků nebo vzniklé v souvislosti s jejich nefunkčností.

 • Hypertextové odkazy
 • Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Stránky, nepodléhají kontrole ze strany projektu Krematorium zvířat Ostrava. Projekt Krematorium zvířat Ostrava nepřebírá odpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím. Odpovědnost za jejich používání nese Uživatel. To platí pro veškeré odkazy, na které tyto Stránky přímo či nepřímo odkazují. Projekt Krematorium zvířat Ostrava neodpovídá za obsah stránky, na kterou se prostřednictvím takovéhoto odkazu dostanete. Projekt Krematorium zvířat Ostrava si nepřivlastňuje obsah internetových stánek, na něž se pomocí těchto odkazů dále dostanete. Naopak se od nich distancuje. Za škody, které vzniknou tím, že se Uživatel spolehne na správnost, úplnost a aktuálnost takovýchto „cizích stránek“ projekt Krematorium zvířat Ostrava neručí. Obsahují-li Stránky informace, které se zakládají na domněnkách a prognózách, na takovéto prognózy a domněnky by se uživatelé neměli bezvýhradně spoléhat. Tyto prognózy obsahují rizika a nejistoty které můžou vést k tomu, že skutečné události, předpokládané na této Stránce se od budoucnosti mohou značně lišit.

 • Ochrana práv projektu Krematorium zvířat Ostrava
 • Prezentace a obsah Stránek vytvářejí celek chráněný platnými právními předpisy. Prezentace jako celek je obchodním majetkem projektu Krematorium zvířat Ostrava a obsahuje mimo jiné obsah chráněný právem na ochranu duševního vlastnictví, jehož majitelem je projekt Krematorium zvířat Ostrava nebo třetí osoby. Jakákoliv reprodukce a/nebo prezentace a/nebo zpracování jejich obsahu, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu projektu Krematorium zvířat Ostrava. Obchodní název projektu Krematorium zvířat Ostrava, logo, obchodní slogany a jiné, kromě zvláštních údajů, jsou chráněny ochrannými známkami dle platných právních předpisů. Jakékoliv použití shodného nebo podobného označení v obchodním styku, bez předchozího písemného souhlasu bude považováno za porušení práv k ochranné známce. Prvky Stránek jsou chráněny jako vlastnictví projektu Krematorium zvířat Ostrava nebo vlastnictví třetích osob. Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu projektu Krematorium zvířat Ostrava a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá trestním a občanským sankcím podle příslušných předpisů.

 • Závěrečná ustanovení
 • Případná neplatnost některého ustanovení Všeobecných podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Stránky a Všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Všeobecných podmínek, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou. V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy.