Krematorium zvířat Ostrava

„vzpomínky zůstanou“

 • ZASTAVME TROLLA!
 • V posledních měsících jsme zaznamenali zvýšený zájem tisku a médií zaměřený na problematiku prosazení záměru výstavby krematoria zvířat v Ostravě. Né vždy jsou takto zveřejňované informace založeny na ověřených skutečnostech.
 • Z TOHOTO DŮVODU JSME SI DOVOLILI PŘIPRAVIT WEBOVOU STRÁNKU ZAMĚŘENOU NA NEPRAVDY, POLOPRAVDY A LŽI.

navštívit stránku

Krematorium zvířat Ostrava

krematorium zvířat v Ostravě

krematorium zvířat v Ostravě
Záměr Krematorium zvířat Ostrava je zaměřen na služby spojené s úhynem domácích mazlíčků „zvířata v zájmových chovech“ a jejich důstojným odchodem. Našim cílem je nabídnout kvalitní a v místě dostupné služby široké sféře chovatelů psů, koček, hlodavců, ptactva i ostatních domácích mazlíčků. Jedná se o specializovaného zařízení pro individuální kremaci zvířat ze zájmových chovů.

V zařízení nebudou spalována zvířata ze zemědělských chovů.

Proč individuální kremace?:
Jsme zastánci myšlenky, že naši zpravidla dlouholetí parťáci a souputníci si zaslouží ke konci své cesty stejně důstojné zacházení jako za svého plného života. Představa „zpracování“ našich kamarádů v kafilérii současně s uhynulým hospodářským zvířectvem, mršinami a kostmi z obchodních řetězců je pro nás zcela nepřijatelná a nepřípustná.
informace o záměru
Společnost Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o. plánuje umístit do nově vybudovaného objektu provozovnu Krematoria pro zvířata ze zájmového chovu. Součástí objektu bude spojovací chodba s kancelářským prostorem, kancelářská místnost - příruční sklad, pietní místnost, přípravna, chladící box, místnost pro spalovací pec a sociální zázemí.

Umístění záměru:
Kraj:                         Moravskoslezský
Okres/Obec:           Ostrava
Katastrální území:  Koblov
Pozemky:                947/15
Pozemky:                983/76
Pozemky se nachází na východním okraji areálu „bývalý důl Koblov“.

Předpokládaná využitá kapacita:
Cca 600 kusů zvířat ze zájmového chovu za rok. 80% předpokládaného objemu budou tvořit psi, zbývajících 20% kočky, křečci, morčata, ptáci a ostatní drobná chovaná zvířata. Předpokládaná průměrná váha domácího zvířete činí 15 kg, z čehož vyplývá požadavek na spálení cca 9000 kg živočišných tkání za jeden rok. V zařízení nebudou spalována zvířata ze zemědělských chovů.
umístění záměru

Překryv vrstev ORTOFOTO a Územní plán Ostrava.

Překryv vrstev ORTOFOTO a Územní plán Ostrava.

lehký průmysl

zvětšit mapku

Cca vzdálenost od čela záměru k nejbližšímu chráněnému objektu.

Cca od čela záměru k nejbližšímu chráněnému objektu.

cca 176 metrů

zvětšit mapku

Nejbližší chráněný objekt od zdroje.

Nejbližší chráněný objekt od zdroje.

cca 189 metrů

zvětšit mapku

Ohlasy
 • „Držím palce ať projekt dobře dopadne myslím ze to je dobrý nápad nic takového tady není a určitě to tady chybělo mám kočičku a myšlenky co s ni až odejde? děkuji“

  Lenka ― Kniha návštěv

 • „Podepisuji, protože i zvířata jsou členové rodiny a jako takoví si zaslouží důstojné rozloučení.“

  Jaromir ― Petice

 • „I zvířata, jakžto mnohdy členové rodiny mají právo na důstojné rozloučení. Teď jsme využili tuto možnost v krematoriu v Olomouci.“

  Tomáš ― Petice

 • „Služba, která tady velmi chybí a mnoho chovatelů by ji uvítalo. I já jsem musela pred dvěma týdny vezt pejska na kremaci do Olomouce. Nechápu, ze Ostrava podporuje kdejakou hloupost, ale potřebnou věc ne... Podepsáno“

  Monika ― Facebook

 • „Je smutné, že v tak velkém městě jako je Ostrava, chybí toto, pro mnohé důležité, zařízení. Velmi vám držím palce, ať se to co nejdříve podaří uskutečnit.“

  Milena ― Kniha návštěv

Krematorium zvířat Ostrava LOGO

Vážení příznivci,

vaši podporu a ohlasy záměru Krematorium zvířat Ostrava, můžete vyjádřit prostřednictvím naší prezentace umístěné na facebooku i twitteru. Případně zde v  KNIZE NÁVŠTĚV

Vaše podpora je pro nás důležitá, děkujeme Vám.

Krematorium zvířat Ostrava FACEBOOK

facebook

Podpořte nás na facebooku.

Krematorium zvířat Ostrava

Krematorium zvířat Ostrava TWITTER

twitter

Naleznete nás také na twitteru.

Krematorium zvířat Ostrava

legislativa

Vyhláška č. 82/2014 Sb.

Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie

a) podrobnější veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu,

b) způsob označení místa zahrabání kadáveru koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 2

Veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu

(1) Na místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu lze uložit pouze kadáver zvířete v zájmovém chovu, a to na tlecí dobu minimálně 10 let.

(2) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu nesmí kontaminovat vodní zdroj a musí být vzdáleno od

a) vodního zdroje nejméně 200 m,

b) nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, nejméně 100 m a

c) hranice sousedního pozemku nejméně 50 m.

(3) Velikost výkopu musí odpovídat velikosti těla ukládaného kadáveru zvířete v zájmovém chovu. Do výkopu lze uložit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud se na dně výkopu neobjeví podzemní voda. Je-li kadáver zvířete v zájmovém chovu ukládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver zvířete v zájmovém chovu musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně terénu, v případě kadáveru zvířete v zájmovém chovu o hmotnosti vyšší než 100 kg ve výši nejméně 100 cm do úrovně terénu.

(4) Každé jednotlivé místo uloženého kadáveru zvířete v zájmovém chovu musí být nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení.

(5) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu musí být zajištěno proti vniknutí zvířat.

§ 3

Způsob označení místa zahrabání kadáveru koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku

Místo zahrabání kadáveru koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku musí být po dobu stanovenou veterinárním zákonem čitelně označeno údaji o tom, že se jedná o zahrabání kadáveru koně a datu tohoto zahrabání. Označení musí odolat nepříznivým povětrnostním vlivům.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

technologie

Navržená technologie a postup.

Konstrukce spalovacího zařízení:

Spalovací komora pece je tvořena vnějším a vnitřním obalem. Vnější obal spalovací komory je vyhotoven z ocelového plechu a vnitřní část spalovací komory tvoří žáruvzdorný materiál. Obal druhé komory se také skládá ze dvou vrstev. Na druhou komoru navazuje výdech jehož horní hrana končí ve výšce minimálně pět metrů nad úrovní terénu.


Požadavky na konstrukci spalovacího zařízení:

Dvoustupňové spalování zplodin hoření při dodržení minimální teploty 850 ̊C po dobu 2 sekund. Teplotu je možné monitorovat v libovolném časovém intervalu pomocí zabudované teplotní sondy s možností záznamu na záznamové zařízení.

Zdržný čas proudění zplodin hoření ve druhé komoře v požadovaném trvání minimálně 2 sekund je doložen výpočtem na základě technických parametrů použitých hořáků a objemu druhé spalovací komory. Na základě tohoto výpočtu získají spalovací pece typové schválení.


Proces spalování:

 • Samotný proces spalování uvnitř zařízení je řízen plně automaticky mikroprocesorem dle předdefinovaných hodnot.

 • Vyhřátí druhé spalovací komory samostatným hořákem na teplotu 850 ̊C. Tato teplota je dosažena automaticky a taktéž se plně automaticky udržuje.

 • Po vyhřátí druhé spalovací komory se zapálí hořák v hlavní spalovací komoře. Tento hořák se zapaluje při zahájení spalování a v chodu je udržován po dobu než se vyzdívka nahřeje ne teplotu při které dochází k vznícení vloženého kadáveru od této rozehřáté vyzdívky.

 • Po uplynutí nastaveného časového úseku spalování dojde k vypnutí hlavního hořáku přičemž zůstává v  chodu pouze ventilátor, který do spalovací komory dodává potřebné množství vzduchu nutného pro dokončení spalování.

 • Hořák v sekundární komoře však nadále pracuje v plně automatickém režimu tak, aby po požadovanou dobu udržoval v této komoře požadovanou teplotu 850 ̊C. Po uplynutí této doby dojde taktéž k odstavení hořáku v sekundární komoře a v chodu zůstávají pouze ventilátory. Následně se celý systém automaticky vypne.

životní prostředí

Ochrana životního prostředí a ekologie.

Technologickým zařízením je zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat, ve kterém bude prováděna kremace zvířat. Typová řada spalovacích pecí je konstruována tak, aby plně odpovídala požadavkům na spalování vedlejších produktů živočišného původu a to v kategorii nízkokapacitních pecí. Za nízkokapacitní se označují spalovací pece s kapacitou spalování do 50kg/hodinu. Předmětné zařízení je důvodem pro zpracování „Oznámení EIA“. (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí)


Navrhované spalovací zařízení splňuje právní rámec Evropské Unie určující pravidla pro provoz:

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice.

Provoz a údržba:

V závislosti na pracovním režimu spalovacího zařízení se v pravidelných intervalech provádí čištění spalovacích hořáků pece. Na přívodu elektrické energie se uvažuje osazení záložního zdroje pro dodávku elektrické energie při náhlému přerušení dodávek a taktéž signalizačního zařízení pro upozornění že k tomuto stavu došlo. Kapacita tohoto náhradního zdroje bude navržena tak, aby zabezpečila nepřerušený provoz již zahájeného spalovacího procesu až do jeho plného ukončení.


Hodnocení celkové úrovně technického řešení:

Navržené řešení je v souladu s požadavky dotčených předpisů a vyhlášek k jeho provedení a ve vztahu k ochraně ŽP, s obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP.

Závěr nezávislé studie poukazuje na skutečnost, že zařízení s dvoukomorovým spalováním jsou v současnosti nejlepší dostupnou technologií pro nakládání s uhynulými zvířaty nebo jejich částmi.

V koncepci technického, technologického a stavebního řešení byly navrženy postupy odpovídající současnému stavu technického pokroku. Je tedy zřejmé, že tento záměr bude využívat moderní technologie šetrné k životnímu prostředí.

naši partneři