pojďme na to

Troll

TROLL

Toto je Troll. Troll není zlý.
 Troll jen tak tlachá.
informace o záměru
Úvod

Společnost Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o. plánuje umístit do nově vybudovaného objektu provozovnu Krematoria pro zvířata ze zájmového chovu. Součástí objektu bude spojovací chodba s kancelářským prostorem, kancelářská místnost - příruční sklad, pietní místnost, přípravna, chladící box, místnost pro spalovací pec a sociální zázemí.

V zařízení nebudou spalována zvířata ze zemědělských chovů.

Předpokládaná využitá kapacita:
cca 600 kusů zvířat ze zájmového chovu za rok. 80% předpokládaného objemu budou tvořit psi, zbývajících 20% kočky, křečci, morčata, ptáci a ostatní drobná chovaná zvířata. Předpokládaná průměrná váha domácího zvířete činí 15 kg, z čehož vyplývá požadavek na spálení cca 9000 kg živočišných tkání za jeden rok.
OTÁZKY A ODPOVĚDI

Kafilérie

Je asanační podnik, ve kterém se neškodně odstraňují odpady živočišného původu (dnes označované jako vedlejší živočišné produkty, VŽP), jako například zkažené maso, uhynulá zvířata a především pro lidskou výživu nevyužívané části zvířat porážených na jatkách. Svozy kadáverů jsou většinou zajišťovány velkoobjemovými vozy uzpůsobenými k tomuto účelu a dále pak zpracovávány. Základní metodou je přesně definovaná tepelně tlaková sterilizace, která předchází dalšímu technologickému postupu. Při ní jsou VŽP nejdříve nadrceny na částice do velikosti 50 mm a pak zpracovány při tlaku minimálně 3 bary, teplotě min 133 °C po dobu minimálně 20 minut. Takto sterilizovaný materiál je zbaven vody sušením (v destruktorech, sušárnách různého typu či s využitím odparek) a tím vznikne takzvaná masokostní kaše. Ta je buď lisováním nebo extrakčními postupy rozdělena na tuk a živočišnou moučku. Tuk se dále čistí od vody a nečistot na dekantérech. Živočišná moučka se prosévá, mele a chladí. Dle kategorizace původu nacházejí takto vzniklé produkty své další využití. V České republice převážně ve spalovnách, cementárnách či k technickým účelům.


Krematorium zvířat

Krematorium (z latinského cremare = spálit) je veřejné zařízení, v němž se v žárovištích provádí kremace neboli pohřeb žehem. V tomto případě se jedná o specializovaná zařízení pro individuální kremaci zvířat v zájmovém chovu. Hlavním požadavkem na samotné spalovací zařízení je spalování zplodin hoření při dodržení minimální teploty 850 ̊C po dobu 2 sekund. Teplotu je možné monitorovat v libovolném časovém intervalu pomocí zabudované teplotní sondy s možností záznamu na záznamové zařízení. Zdržný čas proudění zplodin hoření ve druhé komoře v požadovaném trvání minimálně 2 sekund je doložen výpočtem na základě technických parametrů použitých hořáků a objemu druhé spalovací komory. Na základě tohoto výpočtu získají spalovací pece typové schválení.

Kafilérie mají jistě svůj nezpochybnitelný význam v oblasti hospodářského chovu zvířat, v živočišné výrobě a při nutnosti nakládání s VŽP vzniklých v obchodních řetězcích. V oblasti zájmového chovu zvířat , a to nejen z důvodu etického, počínaje samotnou manipulací s uhynulým zvířetem a konče jeho zpracováním v kafilérii, však jistě ne.

Jsme zastánci myšlenky, že naši zpravidla dlouholetí parťáci a souputníci si zaslouží ke konci své cesty stejně důstojné zacházení jako za svého plného života. Představa "zpracování" našich kamarádů v kafilérii současně s uhynulým hospodářským zvířectvem, mršinami a kostmi z obchodních řetězců je pro nás zcela nepřijatelná a nepřípustná.

Způsob nakládání s těly uhynulých zvířat v zájmovém chovu upravuje ► Zákon č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( vetrinární zákon) ◄ a dále pak ► Vyhláška č. 82/2014 Sb., Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu ◄.

Výše uvedené předpisy stanovují velmi přísná pravidla, která z pohledu zákona umožňují pouze omezené možnosti jak v případě úhynu domácího mazlíčka postupovat.


Krematorium zvířat

Krematorium (z latinského cremare = spálit) je veřejné zařízení, v němž se v žárovištích provádí kremace neboli pohřeb žehem. V tomto případě se jedná o specializovaná zařízení pro individuální kremaci zvířat v zájmovém chovu.


Hřbitov zvířat

Jinak také (hřbitov domácích mazlíčků) je specializované pietní místo určené k pohřbívání uhynulých domácích mazlíčků, případně rozsypu popela po kremaci.


Kafilérie

Je asanační podnik, ve kterém se neškodně odstraňují odpady živočišného původu (dnes označované jako vedlejší živočišné produkty, VŽP), jako například zkažené maso, uhynulá zvířata a především pro lidskou výživu nevyužívané části zvířat porážených na jatkách.


Vlastní pozemek

Veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu vymezuje ► Vyhláška č. 82/2014 Sb. ◄. A to zejména:

  (1) Na místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu lze uložit pouze kadáver zvířete v zájmovém chovu, a to na tlecí dobu minimálně 10 let.
  (2) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu nesmí kontaminovat vodní zdroj a musí být vzdáleno od
  a) vodního zdroje nejméně 200 m,
  b) nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, nejméně 100 m a
  c) hranice sousedního pozemku nejméně 50 m.
  (3) Velikost výkopu musí odpovídat velikosti těla ukládaného kadáveru zvířete v zájmovém chovu. Do výkopu lze uložit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud se na dně výkopu neobjeví podzemní voda. Je-li kadáver zvířete v zájmovém chovu ukládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver zvířete v zájmovém chovu musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně terénu, v případě kadáveru zvířete v zájmovém chovu o hmotnosti vyšší než 100 kg ve výši nejméně 100 cm do úrovně terénu.
  (4) Každé jednotlivé místo uloženého kadáveru zvířete v zájmovém chovu musí být nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení.
  (5) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu musí být zajištěno proti vniknutí zvířat.

Ne nebudeme.

Stejně tak nebudeme zpopelňovat slony, mrože, velryby, nosorožce a koně. Také nebudeme zpopelňovat odpady živočišného původu (dnes označovány jako vedlejší živočišné produkty, VŽP) jako jsou zkažené maso, uhynulá hospodářská zvířata, zvířata z průmyslových chovů a pro lidskou výživu nevyužívané části zvířat porážených na jatkách.

Naším záměrem je vybudování specializovaného zařízení pro individuální kremaci zvířat ze zájmových chovů.

Stavební řešení

Jedná se o nově vybudovaný přízemní kancelářský objekt ze stavebnicového systému modulů a plochou střechou o dvou různých výškách. Prostor uvnitř objektu bude členěn do dvou částí. Půdorys stavby písmene L. Zastavěná plocha 90 m2.


Zpopelňovací zařízení

Zpopelňovací zařízení BLP&200 (Výrobce B&L Cremation Systems,&Inc. - specializované zařízení pro kremaci zvířat ze zájmového chovu).

umístění záměru
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:                         Moravskoslezský
Okres/Obec:           Ostrava
Katastrální území:  Koblov
Pozemky:                947/15
Pozemky:                983/76

Pozemky se nachází na východním okraji areálu „bývalý důl Koblov“.
OTÁZKY A ODPOVĚDI

Ne není.

Záměr je umístěn dle regulace z hlediska využití území „Lehký průmysl (kapitola 6.6.1)“ a je v souladu s „Hlavním využitím“.


Tvrdí-li někdo opak, pak je tedyTroll

► Územní plán Ostravy - Mapový klient ◄

►  Sdělení k možnosti využití pozemků a k záměru z hlediska Územního plánu Ostravy ◄

Viz. mapky (níže)

Cca vzdálenost od čela záměru k nejbližšímu chráněnému objektu 176 m.


Tvrdí-li někdo opak, pak je tedyTroll

Viz. mapky (níže)

Cca nejbližší chráněný objekt od zdroje 189 m.


Tvrdí-li někdo opak, pak je tedyTroll

To nevíme.

To nevíme, ale klamným, ničím nepodloženým informacím, domněnkám a citacím se budeme věnovat v následujících kapitolách.


P.S. Asi to byl Troll

opravdu

150 metrů?

Překryv vrstev ORTOFOTO a Územní plán Ostrava.

Překryv vrstev ORTOFOTO a Územní plán Ostrava.
(zdroj mapy.cz, ÚP Ostrava)


LEHKÝ PRŮMYSL

ZVĚTŠIT

Cca vzdálenost od čela záměru k nejbližšímu chráněnému objektu.

Cca vzdálenost od čela záměru k nejbližšímu chráněnému objektu.
(zdroj iKatastr)


176 METRŮ

ZVĚTŠIT
Nejbližší chráněný objekt od zdroje.

Nejbližší chráněný objekt od zdroje.
(zdroj projektová studie)


189 METRŮ

ZVĚTŠIT
technologie

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Popel bude předán zákazníkům.

Popel bude předávám v k tomu určených urnách zákazníkům. Tento postup je při dodržení všech zásad běžně praktikován a není v rozporu s platným zákonem. Nelze však vyloučit, že část popela bude třeba uskladnit a následně předat k dalšímu nakládání oprávněné osobě, v tomto případě by se jednalo o odpad pod katalogovým číslem - 18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Uskladněn bude uvnitř objektu v samostatném, uzavíratelném a označeném kontejneru sloužícím výhradně k tomuto účelu.

Viz. fotografie výrobce. (výše)

délka: 2,41 m
šířka: 1,85 m
výška: 2,44 m
hmotnost: 6800 kg
cca rozměr komory: 127 x 96 x 81 cm

Ano, provoz je ekologický.

Technologickým zařízením je zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat, ve kterém bude prováděna kremace zvířat. Typová řada spalovacích pecí je konstruována tak, aby plně odpovídala požadavkům na spalování vedlejších produktů živočišného původu a to v kategorii nízkokapacitních pecí. Za nízkokapacitní se označují spalovací pece s kapacitou spalování do 50kg/hodinu.


Navrhované spalovací zařízení splňuje právní rámec Evropské Unie určující pravidla pro provoz:

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice.

Provoz a údržba:

V závislosti na pracovním režimu spalovacího zařízení se v pravidelných intervalech provádí čištění spalovacích hořáků pece. Na přívodu elektrické energie se uvažuje osazení záložního zdroje pro dodávku elektrické energie při náhlému přerušení dodávek a taktéž signalizačního zařízení pro upozornění že k tomuto stavu došlo. Kapacita tohoto náhradního zdroje bude navržena tak, aby zabezpečila nepřerušený provoz již zahájeného spalovacího procesu až do jeho plného ukončení.


Hodnocení celkové úrovně technického řešení:

Navržené řešení je v souladu s požadavky dotčených předpisů a vyhlášek k jeho provedení a ve vztahu k ochraně ŽP, s obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP.

Závěr nezávislé studie poukazuje na skutečnost, že zařízení s dvoukomorovým spalováním jsou v současnosti nejlepší dostupnou technologií pro nakládání s uhynulými zvířaty nebo jejich částmi.

V koncepci technického, technologického a stavebního řešení byly navrženy postupy odpovídající současnému stavu technického pokroku. Je tedy zřejmé, že tento záměr bude využívat moderní technologie šetrné k životnímu prostředí.

Zároveň dojde ke snížení spotřeby paliv spojených s dopravou a dále pak snížení produkce emisí z dopravy. V neposlední řadě, k omezení spontánního pohřbívání do půdy.

Konstrukce spalovacího zařízení:

Spalovací komora pece je tvořena vnějším a vnitřním obalem. Vnější obal spalovací komory je vyhotoven z ocelového plechu a vnitřní část spalovací komory tvoří žáruvzdorný materiál. Obal druhé komory se také skládá ze dvou vrstev. Na druhou komoru navazuje výdech jehož horní hrana končí ve výšce minimálně pět metrů nad úrovní terénu.


Požadavky na konstrukci spalovacího zařízení:

Dvoustupňové spalování zplodin hoření při dodržení minimální teploty 850 ̊C po dobu 2 sekund. Teplotu je možné monitorovat v libovolném časovém intervalu pomocí zabudované teplotní sondy s možností záznamu na záznamové zařízení.

Zdržný čas proudění zplodin hoření ve druhé komoře v požadovaném trvání minimálně 2 sekund je doložen výpočtem na základě technických parametrů použitých hořáků a objemu druhé spalovací komory. Na základě tohoto výpočtu získají spalovací pece typové schválení.


Proces spalování:

 • Samotný proces spalování uvnitř zařízení je řízen plně automaticky mikroprocesorem dle předdefinovaných hodnot.

 • Vyhřátí druhé spalovací komory samostatným hořákem na teplotu 850 ̊C. Tato teplota je dosažena automaticky a taktéž se plně automaticky udržuje.

 • Po vyhřátí druhé spalovací komory se zapálí hořák v hlavní spalovací komoře. Tento hořák se zapaluje při zahájení spalování a v chodu je udržován po dobu než se vyzdívka nahřeje ne teplotu při které dochází k vznícení vloženého kadáveru od této rozehřáté vyzdívky.

 • Po uplynutí nastaveného časového úseku spalování dojde k vypnutí hlavního hořáku přičemž zůstává v  chodu pouze ventilátor, který do spalovací komory dodává potřebné množství vzduchu nutného pro dokončení spalování.

 • Hořák v sekundární komoře však nadále pracuje v plně automatickém režimu tak, aby po požadovanou dobu udržoval v této komoře požadovanou teplotu 850 ̊C. Po uplynutí této doby dojde taktéž k odstavení hořáku v sekundární komoře a v chodu zůstávají pouze ventilátory. Následně se celý systém automaticky vypne.
petice
OTÁZKY A ODPOVĚDI

Byla.

„Petice Koblov“

Sepsaná dle usnesení č. 2/1993 Sb., a zákona č. 85/1990 Sb. Zákon o právu petičním.

petiční výbor:

Oprávněna členy výboru dle Dle ustanovení § 1 zákona č. 85/1990 Sb.
Radka Masná, Antošovická 390/52, 711 00 Ostrava‑Koblov

Antonín pospíšil, U Nové šachty 38/31, 711 00 Ostrava‑Koblov
Oldřich Važík, U Nové šachty 188/10, 711 00 Ostrava‑Koblov
Ing. Andrea Ambrožová, Výdušná 422/19A, 711 00 Ostrava‑Koblov
Mgr. Veronika Plevová, Žabnik 134, 711 00 Ostrava‑Koblov

Výše uvedeným doporučujeme zhlédnout:
Ustanovení § 1 zákona č. 85/1990 Sb.
Ustanovení § 184 zákona č. 40/2009 Sb.
Ustanovení § 7 zákona č. 251/2016 Sb.
Ustanovení § 81 zákona č. 89/2012 Sb.


A následně tento dokument:

►  ČIŽP - Protokol o  kontrole ◄

počet podpisů: cca 833 *
(* neověřená informace, petice nám nebyla doručena)

počet obyvatel:
k 31.12.2019 - Koblov **
1297
(** zdroj web obvodu Slezská Ostrava)

≐ 64% obyvatel, za předpokladu, že podepisují i batolata a dorost.

„ANO“ Krematoriu zvířat v Ostravě

 Vážení,

dozvěděli jsme se o záměru zřízení provozovny krematoria zvířat, která má v našem regionu zabezpečit „kremaci zvířat ze zájmových chovů“. Název provozovny je „Krematorium zvířat Ostrava“. Plánované umístění záměru je uvnitř zóny lehkého průmyslu ve východní části areálu bývalého dolu Koblov. Katastrální území Koblov 667366, pozemky 947/15 a 983/76.

 My, níže podepsaní občané Moravskoslezského kraje a to zejména statutárního města Ostravy, souhlasíme a vítáme výstavbu záměru krematoria zvířat v Ostravě. Vše výše uvedené zejména z důvodu neexistence dostupné alternativy ke kafilérii v tomto regionu. Vzhledem k faktu, že mnozí z nás odmítají využívat kafilérie, ve kterých se s mrtvými těly zvířat zachází jako s odpadem a nemají možnost pietního pohřbu na vlastním pozemku, vítáme záměr výstavby krematoria zvířat v této lokalitě. V zahraničí jsou zvířecí krematoria vnímána jako běžná součást služeb občanům a nejsou vnímána jako něco škodlivého a neobvyklého.

 Budoucí provozovatel krematoria zvířat v Ostravě potvrzuje, že při přípravě tohoto záměru jedná v souladu s  platnou legislativou a provozem zařízení neutrpí žádná ze složek životního prostředí a toto prostředí ani jako celek nebude ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje. Stejně tak nedojde k narušení faktoru pohody v předmětné lokalitě. Uvažované zařízení plní veškeré normy a předpisy pro toto zařízení stanovené. Tato svá tvrzení dále dokladuje vypracovanou dokumentací k posuzování vlivů - EIA. Součástí dokumentace je taktéž rozptylová studie, která nad rámec platné legislativy řeší i emise pachových látek.
► odkaz na oznámení EIA ◄

 My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme dotčený orgán, aby zohlednil vůli obyvatel a povolil výstavbu záměru „Krematorium zvířat Ostrava“ v předmětné lokalitě.

 Děkujeme.

Pro případ, že by tato petice musela být použita ve smyslu zákona o právu petičním, uveďte prosím platný kontakt na který Vás můžeme kontaktovat pro podpis papírové podoby této petice, či pro podpis digitální.


Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o.

► odkaz na petici ◄

sociální sítě, tisk

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Ne, to neděláme.

Komentáře pod našimi příspěvky opravdu nemažeme.
Nicméně si vyhrazujeme právo takto činit v případě hrubé neslušnosti, porušování ústavy, zákonů a podobně.
(Do dnešního dne jsme takto zasahovat nebyli nuceni. Za což patří naše poklona nejen příznivcům, ale také odpůrcům.)

Diskuze pod našimi příspěvky se vždy snažíme moderovat nestranně a věcně. Né všichni se však chovají stejně.

skrytý komentář v praxi: *
(* zdroj facebook @RichardVeresANO · Politik)

► FACEBOOKOVÝY PROFIL @RichardVeresANO · Politik ◄ *
fcb skrytý obsah

Je to tato citace.

„záměr má být realizován ve vzdálenosti 150 metrů od stávající rezidenční zástavby“ *
(* zdroj web obvodu Slezská Ostrava)

► MĚSTSKÝ OBVOD NESOUHLASÍ S VÝSTAVBOU KREMATORIA ZVÍŘAT NA SVÉM ÚZEMÍ ◄ *

Dementována touto citací.

„od zvažované parcely je to k ul. Antošovické přesně 150 metrů“ **
(** zdroj facebook @RichardVeresANO · Politik)

► FACEBOOKOVÝY PROFIL @RichardVeresANO · Politik ◄ **
fcb od parcely k ulici

Což je Informace k záměru asi toliko relevantní, jako tvrzení, že od ulice Antošovické k zvažované parcele je to 150 metrů, a to „přesně“.

co se jinam nevešlo
OTÁZKY A ODPOVĚDI

Dle vyjádření příslušného odboru.

Plánované umístění bude respektovat existenci stavební čáry, dané rovinami fasád navazujících staveb.

Ano je.

V České republice se nacházejí obdobné záměry umístěny i výrazně blíže k chráněným objektům.

Jak jste jistě nezaznamenali, neboť nebylo co zaznamenat. O žádném z nich se ve zlém nepíše, nemluví a zřejně o něm ani nevíte.

Totožnou kremační technologii v České republice používají čtyři zvířecí krematoria z celkových sedmi a další instalace se připravují k dodání.

Nebyl projeven zájem.

Společnost Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o., opakovaně v tisku k diskuzi vyzývala.

► deník.cz ◄

► BLESK.CZ ◄

Víte, že tento informační web byl uveden do provozu na přelomu let 2016/2017?

Tak jednou možná ano.

Učiníme-li překryv vrstev ortofoto a Územního plánu, či si prostě otevřeme iKatast.cz, dojdeme k záměru, že Zastavitelná plocha s číslem B63 je ukončena s přesahem pouhých cca 35 cm vůči vjezdu do areálu. Nikoliv „přímo naproti“ *, jak někteří tvrdí. V současnosti je převážná většina této plochy využívána jako Orná půda. „Přesně“ jako pan starosta měřit neumíme, vlivem poddolování je způsoben posun obrazu katastrální mapy.

(* zdroj facebook @RichardVeresANO · Politik)
► FACEBOOKOVÝY PROFIL @RichardVeresANO · Politik ◄ *
fcb zástavba naproti areálu

Tuto otázku jsme si museli položit.

To po přečtení dvou protikladných dokumentů vyjadřujících se k oznámení záměru „Zřízení provozovny KZO“.

►  Vyjádření statutárního města Ostravy podle zákona č. 100/2001 Sb.. Č.j.: SMO/024967/21/OŽP/Mrt ◄

►  Vyjádření dotčeného správního úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb.. Č.j.: SMO/024911/21/OŽP/Mrt ◄

Vzhledem ke skutečnosti, že odpověď na tuto otázku neznáme, adresovali jsme Magistrátu města Ostravy - Odboru interního auditu a kontroly, „Žádost o vyjádření a stanovisko k „Vyjádření statutárního města Ostravy podle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení záměru „Zřízení provozovny KZO“, Č.j.: SMO/024967/21/OŽP/Mrt ze dne 28.1.2021.“.

O výsledku budeme informovat.
aktualizace: 02.05.2021

►  Statutární město Ostrava - primátor. Č.j.: SMO/153572/21/OŽP/Mrt ◄

Po překladu do srozumitelného jazyka nám osobně tak trošičku vyplývá.
„Ač jste vše splnili, vrchnost vás zde nechce.“
Co naplat, nezbývá než zvážit, koho v následujících volbách podpořit.


Troll

TOTO JE TROLL

Troll jen tak tlachá.
  ZASTAVME TROLLA!

Stránku budeme postupně doplňovat, materiálů máme shromážděno mnoho.
Vzhledem k zachování přehlednosti je však nemožné publikovat vše.

Těšíme se na další zajímavé a podnětné dotazy.

naši partneři